Информация: Your browser does not accept cookies. If you want to put products into your cart and purchase them you need to enable cookies.


Гинко супер плюс

ДЕЙСТВИЕ НА СЪСТАВКИТЕ:

 1. ГинкоБилобаТова е може би растението употребявано най-отдавна от всички познати нам растения. ползвани с цел подобряване и поддържане на доброто здраве. То е уникално дърво, което няма съществуващи в моемента родственици и отлично се вписва в определението „живоизкопаемо". Екстрактът от гинко е изключитлно полезен за подобряване на кръвообращението в напреднала възраст. Спомага засилването на паметта. Действа благоприятно за забавянето на появата на болестта на Алцхаймер.  Действа благоприятно при старческа деменция. Има добър ефект за засилване на паметта и концентрацията при младите хора. Намалява загубата на клетъчна жизнеспособност.
 2. ВитаминЕВитаминнажизнеността– найсилниятантиоксидант сширокспектърнадействиеворганизма зарадикоетоенаричанивитаминнаплодовитостта красотатаимладостта
 3. СеленЖизненоваженултрамикроелемент койтопредпазваорганизма свързансвитаминЕ Действапредимнокаторедуциращосредствоилиантиоксидант прикоетосвързвакъмсебесикислородаитакапредотвратяваоксидационноторазлаганенамастнитекиселини Изключителноефикасенприпревенциятанасърдечнитезаболявания
 4. ЦинкЦинкътеминерал важензавсяканашаклетка Снабдяванетонатялотосоптималноколичествоцинкежизненоважнозачовешкияорганизъм Дефицитътнацинкехарактерензамногопсихическиболести кактоипридиабет увеличенапростата перденаокото сърдечнизаболявания болестинанервнатасистема нарушениявимуннатасистема неправилнохраносмилане хранителниалергии натрупваненатоксини труднозарастваненарани нарушенадейностнажлезите
  1. МагнезийНеобходимзарастежа Магнезиятеесенциалнасъставкавчовешкияорганизъмиенеобходимзадейносттанаоколо300 различниензима Прилипсанамагнезийсепоявяватотпадналост мускулниспазми нарушениявсърдечнатадейност раздразнителностиглавоболие Нуждитеотмагнезийзависятотредицафактори катонапример здравословнотосъстояниеначовека възрастта храненето консумациятанаалкохол стресаидр
  2. ГуаранаБразилскатагуаранаеендемичнорастение виреещовАмазония познатоощепредихилядигодининадревнитемаиииндианците Тясъдържавеществотогуарин коетоеидентичнонакофеинасеизползвазастимулираненаенергиятаиефективността Оказваблагоприятновъздействиевърхумускулатуратанавътрешнитеоргани(гладкитемускули, особеновърхумускулитенажлъчнитеканалиибронхите Стимулиражизненитефункции лесносеабсорбиравчовешкияорганизъмипритежаваспособносттадаактивирафункциитенаметаболизма отключваенергийнитескладове
  3. Q-10 КоензимQ-10 снабдяванашияорганизъмсенергияиенеотменимачаств95% отобщатаенергияворганизма Организмътнеможедагопроизведесамитрябвадагоприемаотоколнатасредакатосуплемент(хранителнадобавка. НаричатQ-10 еликсирнаживота защотоукрепваобщатаимуннасистема забавяизносванетонаорганизма действарегулиращонакръвнотоналяганеипредпазвасърцето

ПРИЛОЖЕНИЕ

 1. Подпомагапаметтаиконцентрацията
 2. Стимулирапритоканакислородкъмцентралнатанервнасистема
 3. Стимулиракръвообращението
 4. Действаантиоксидантно
 5. Имаантитромбоцитнодействие
 6. Спомагазаподобратаипоефективнадоставканакислороддоклеткитенамиокарданасърцето
 7. Помагапринарушения(отслабен слух– повишавадоставканакислороддонервите
 8. СQ-10, койтосесъдържавпрепарата(15 mg), помагапришумвушитеиотслабенслух
 9. Препоръчвасеприфибромилагия(мускулниболки
 10. Препоръчителноеизползвнетомупринарушенациркулация
 11. Позволяваподоброходене безболка

Д-рСлободанРалевич

ДОЗИРОВКА: Приемасепоеднакапсуладневносдостатъчнотечност

Препоръчвасееконсултацияслекарзалицасъссърдечносъдовизаболявания бременнижени децадо16-годишнавъзрастилицата коитосачувствителникъмкофеин


Цена: 43.00 лв

Само за информация


Коментари на клиенти:

Няма коментари за този продукт.
Моля първо се идентифицирайте, за да публикувате коментар.

Вашата поръчка

Виж кошницата
Нямате поръчани продукти.